Gå till innehåll

Schema/schedule

Schemat kommer fyllas på allt eftersom vi vet mer.

Fredag 2/3
18:00 öppnar sajten
19:00 Kalligrafi/Illumineringsstund*
19:00 Kvällsmat

Lördag 3/3
08:00-10:00 Frukost
09:00 Ting (samma sal som frukost)
11:00 Furstetornering**
Konst & vetenskapsutställning* (ställs fram direkt efter torneringens slut)
13:00 Lunch
Ämbetsmannamöte (under lunchen)
14:00 Föreläsning*
15:00 Häroldskonsultation*
15:00 Furste-/Furstinna-testund (för tidigare regenter och vår nya tan/tanista)
17:30 Hov
19:00 Bankett

Söndag 4/3
08:00-10:00 Frukost
10:00 SKA Nordmarks årsmöte
12:00 stänger sajten

*= Mer information finns att läsa här nedan
**= Mer information finns att läsa på sidan Tornering

Kalligrafi/Illumineringsstund

Fredag kväll från kl 19 och nån timme eller två framåt så kommer Agnes sitta vid något lämpligt bord med lite utrustning för att göra scrollor. De som vill är väldigt välkomna att göra henne sällskap, vare sig man är van eller nybörjare.
Stilen hon arbetar mest i är några olika vikingastilar (mammen, ringrike och urnes) samt keltiskt 800-tal (Book of Kells, Lindisfarne och liknande). Hon lär gärna ut det hon kan.

Är du nyfiken på att testa kalligrafi eller illumination så kom förbi och titta i böcker, ställ alla frågor du kan komma på och kanske våga dig på att prova. Hon har både pennor, bläck och papper att låna ut, men säg gärna till innan om ni vill så hon vet att hon tar med så det räcker.

Konst & vetenskapsutställning

En Konst & vetenskapsutställning där du får chansen att visa upp ditt fantastiska arbete.  Ta också med dig en kort beskrivning av ditt arbete, eller varför inte en längre dokumentation!
Kontakta mig vid frågor, funderingar eller feedfoward; anna.gunnar at gmail.com

Föreläsning

Kvinnliga gränsöverskridare under medeltiden (en allmän introduktion med fokus på konstnärer, läkare och ledare)

Föreläsare Stefan Högberg har skrivit boken Kvinnliga krigare : medeltida kvinnor som ledare, konstnärer och soldater.  Mer info om boken hittar du här: http://www.kvinnligakrigare.se/boken

Han ställer upp gratis med denna föreläsning och kommer även ta med böcker till försäljning (119kr/st) så hojta gärna så att vi kan säkra att han har med tillräckligt många exemplar som vi kan köpa.

Häroldskonsultation

Erbjudes, personlig, heraldisk rådgivning. Behöver du hjälp att välja ett historisk SCA-namn? Vill du ha en häftig, heraldisk vapensköld? Vare sig du är ny eller har funderat i 20 år kommer jag göra mitt bästa att guida dig till DITT unika, heraldiska uttryck

 


The schedule will be updated as we know more.

Friday 2/3
18:00 the site opens
19:00 Calligraphy/Illumination*
19:00 Travellers fare

Saturday 3/3
08:00-10:00 Breakfast
09:00 Nordmark Curia (in the same hall as breakfast)
11:00 Principality tournament
Arts and science display* (the display starts after the tournament)
13:00 Lunch
Officers meeting (during lunch)
14:00 Lecture*
15:00 Heralds Consulting table*
15:00 Te-time with the Prince/Princess (for former regents and the new soon to be Prince/Princess)
17:30 Court
19:00 Banquett

Sunday 4/3
08:00-10:00 Breakfast
10:00 SKA Nordmark meeting
12:00 the site closes

*= More information further down this page
*= More information on the page Tournament

Calligraphy / Illumination

Friday evening from 19:00 and an hour or two, Agnes will sit at some suitable table with some equipment for making scrolls. Those who want to be very welcome to make her company, whether they are van or beginner.

The style she works most in are a few different Viking styles (mama, ringy and urn) and Celtic 800's (Book of Kells, Lindisfarne and the like). She is happy to learn what she can. If you are curious about testing calligraphy or illumination then get past and look in books, ask any questions you may have and maybe dare you to try.

She has both pencils, ink and paper to lend out, but please say beforehand if you want to try, so she'll bring enough.

Arts & science display

Art & Science display where you get the chance to showcase your amazing work. Also include a short description of your work, or why not a longer documentation!
Contact me for questions, thoughts or feedfoward; anna.gunnar at gmail.com

Lecture

Female transcendental people in the Middle Ages (a general introduction focusing on artists, doctors and leaders). The lecture is held in Swedish.

Lecturer Stefan Högberg has written the book Female warriors: medieval women as leaders, artists and soldiers. More info about the book can be found here: http://www.kvinnligakrigare.se/boken

He does this free of charge with this lecture and will also bring books for sale (119 SEK) so be sure to make sure that he has enough copies we can buy.

Herald's consulting table

Offering personal heraldic counseling. Need help choosing a historical SCA name? Do you want a cool, heraldic coat of arms? Whether you are new or have been thinking about 20 years, I will do my best to guide you to your unique heraldic expression.